Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
177080

Xã Xuân Thọ với tiêu chí môi trường

Ngày 24/11/2017 09:20:49

 

Năm 2017 xã Xuân Thọ là địa phương đăng ký về đích nông thôn mới.

Đến thời điểm tháng 4/2017 xã còn 4 tiêu chí chưa hoàn thành đó là : tiếu chí về Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí về trường học, tiêu chí y tế và tiêu chí về môi trường. Xác định 4 tiêu chí còn lại đều là những tiêu chí khó thực hiện, đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn do đó ngay sau khi Ban chỉ đạo Xây dựng NTM của huyện về làm việc với xã, từng nhiệm vụ nội dung của các tiêu chí còn lại đã được xã xây dựng kế hoạch cụ thể và lên lộ trình thời gian thực hiện. Đối với tiêu chí về môi trường xã đã giao cho cán bộ chuyên môn xây dựng Đề án " thu gom rác thải trên địa bàn", xác định vị trí bãi rác tập trung của địa phương, sau 6 tháng triển khai thực hiện, đến nay đề án đã đi vào hoạt động. Với việc triển khai thực hiện đề án thu gom rác thải, xã Xuân Thọ cũng đã hoàn thành các tiểu mục của tiêu chí số 17, và đang hoàn tất hồ sơ trình các cấp phê duyệt.
Không chỉ thực hiện nội dung tiêu chí xây dựng NTM mà trong thời gian qua cấp ủy Đảng chính quyền xã Xuân Thọ luôn trú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành hoạt động thường xuyên trong cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục tiêu của tiêu chí này là bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường khu vực nông thôn, nâng cao nhận thức, ý thức và đi đến hành động cụ thể của các cấp, các ngành và của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. Tiêu chí 17 về môi trường gồm 5 nội dung cần phải thực hiện là : tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch nông thôn theo quy chuẩn quốc gia; Các hộ sản xuất kinh doanh và hộ chăn nuôi phải đạt chuẩn về môi trường; Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và phải có các hoạt động cải thiện môi trường xanh – sạch – đẹp; Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định; Có nghĩa trang nhân dân xây dựng theo quy định được duyệt. Để thực hiện nội dung tiêu chí, cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tuyên truyền trong cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân dân nhËn thøc râ quan ®iÓm b¶o vÖ m«i tr¬ưêng lµ quyÒn vµ nghĩa vụ cña mäi tæ chøc, mäi gia ®×nh vµ cña mçi ng¬ưêi, lµ biÓu hiÖn cña nÕp sèng v¨n hãa ®¹o ®øc, lµ tiªu chÝ quan träng cña x• héi v¨n minh, đồng thời khẳng định vai trß không thể thay thế của céng ®ồng trong công tác bảo vệ môi trường. Đến tháng 4/2017 xã đã thực hiện được 7/8 nội dung tiêu mục của tiêu chí số 17 về môi trường. Cụ thể tỷ lệ số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định của xã đã đạt trên 98%. Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường của xã đạt 100% theo quy định. Các cơ quan, trường học, làng xóm khu xân cư thực hiện tốt việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch ,đẹp. Việc thực hiện mai táng người chết theo đúng quy định và quy hoạch các nghĩa trang của xã. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường là 80%, số hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về vệ sinh ATTP là 100%. Như vậy so với quy định xã còn phải thực hiện nội dung đó là việc thu gom chất thải rắn trên địa bàn khu dân cư và cơ sở sản xuất kinh doanh. Đề án thu gom rác thải trên địa bàn xã được triển khai xuống các thôn, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về hình thức thực hiện,việc huy động xây dựng quỹ để thực hiện thu gom rác thải đều được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Đối với địa phương đã thực hiện việc quy hoạch xây dựng bãi rác tập trung của xã tại khu vực đồng Ngọc Hòa, thôn 1 của xã với diện tích gần 4000m2. Những kết quả hoạt động trong công tác thu gom rác thải bước đầu đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Thông qua việc thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường cũng là điều kiện để xã cải biến công tác môi trường, bắt đầu từ xây dựng hệ thống hạ tầng để giải quyết triệt để vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn như làm rãnh thoát nước trong khu dân cư; xây dựng nơi xử lý và chứa rác, chất thải, xây dựng các khu chăn nuôi tập trung đúng tiêu chuẩn phù hợp với quy hoạch để dần đưa chăn nuôi ra khỏi khu dân cư; Tăng cường kiểm soát việc sử dụng hóa chất nông nghiệp; đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc trừ sâu, phân bón, thức ăn chăn nuôi; triển khai các biện pháp cụ thể xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn khu vực nông thôn và hoạt động chăn nuôi tập trung.
Tiêu chí số 17 môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một trong những tiêu chí khó, đòi hòi phải có quy hoạch cụ thể và có lộ trình để thực hiện đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn, trong đó vai trò ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường đóng vai trò quan trọng. với sự vào cuộc tích cực của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Xuân Thọ sẽ được triển khai từng bước có hiệu quả đáp ứng yêu cầu của tiêu chí đề ra. Góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội mang tính bền vững, thực hiện thành công mục tiêu về đích xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017.


IMG_20171115_144034.jpg

IMG_20171115_144338.jpg
Nhân dân thôn 6 xã Xuân Thọ làm vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Xã Xuân Thọ với tiêu chí môi trường

Đăng lúc: 24/11/2017 09:20:49 (GMT+7)

 

Năm 2017 xã Xuân Thọ là địa phương đăng ký về đích nông thôn mới.

Đến thời điểm tháng 4/2017 xã còn 4 tiêu chí chưa hoàn thành đó là : tiếu chí về Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí về trường học, tiêu chí y tế và tiêu chí về môi trường. Xác định 4 tiêu chí còn lại đều là những tiêu chí khó thực hiện, đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn do đó ngay sau khi Ban chỉ đạo Xây dựng NTM của huyện về làm việc với xã, từng nhiệm vụ nội dung của các tiêu chí còn lại đã được xã xây dựng kế hoạch cụ thể và lên lộ trình thời gian thực hiện. Đối với tiêu chí về môi trường xã đã giao cho cán bộ chuyên môn xây dựng Đề án " thu gom rác thải trên địa bàn", xác định vị trí bãi rác tập trung của địa phương, sau 6 tháng triển khai thực hiện, đến nay đề án đã đi vào hoạt động. Với việc triển khai thực hiện đề án thu gom rác thải, xã Xuân Thọ cũng đã hoàn thành các tiểu mục của tiêu chí số 17, và đang hoàn tất hồ sơ trình các cấp phê duyệt.
Không chỉ thực hiện nội dung tiêu chí xây dựng NTM mà trong thời gian qua cấp ủy Đảng chính quyền xã Xuân Thọ luôn trú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành hoạt động thường xuyên trong cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục tiêu của tiêu chí này là bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường khu vực nông thôn, nâng cao nhận thức, ý thức và đi đến hành động cụ thể của các cấp, các ngành và của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. Tiêu chí 17 về môi trường gồm 5 nội dung cần phải thực hiện là : tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch nông thôn theo quy chuẩn quốc gia; Các hộ sản xuất kinh doanh và hộ chăn nuôi phải đạt chuẩn về môi trường; Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và phải có các hoạt động cải thiện môi trường xanh – sạch – đẹp; Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định; Có nghĩa trang nhân dân xây dựng theo quy định được duyệt. Để thực hiện nội dung tiêu chí, cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tuyên truyền trong cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân dân nhËn thøc râ quan ®iÓm b¶o vÖ m«i tr¬ưêng lµ quyÒn vµ nghĩa vụ cña mäi tæ chøc, mäi gia ®×nh vµ cña mçi ng¬ưêi, lµ biÓu hiÖn cña nÕp sèng v¨n hãa ®¹o ®øc, lµ tiªu chÝ quan träng cña x• héi v¨n minh, đồng thời khẳng định vai trß không thể thay thế của céng ®ồng trong công tác bảo vệ môi trường. Đến tháng 4/2017 xã đã thực hiện được 7/8 nội dung tiêu mục của tiêu chí số 17 về môi trường. Cụ thể tỷ lệ số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định của xã đã đạt trên 98%. Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường của xã đạt 100% theo quy định. Các cơ quan, trường học, làng xóm khu xân cư thực hiện tốt việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch ,đẹp. Việc thực hiện mai táng người chết theo đúng quy định và quy hoạch các nghĩa trang của xã. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường là 80%, số hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về vệ sinh ATTP là 100%. Như vậy so với quy định xã còn phải thực hiện nội dung đó là việc thu gom chất thải rắn trên địa bàn khu dân cư và cơ sở sản xuất kinh doanh. Đề án thu gom rác thải trên địa bàn xã được triển khai xuống các thôn, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về hình thức thực hiện,việc huy động xây dựng quỹ để thực hiện thu gom rác thải đều được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Đối với địa phương đã thực hiện việc quy hoạch xây dựng bãi rác tập trung của xã tại khu vực đồng Ngọc Hòa, thôn 1 của xã với diện tích gần 4000m2. Những kết quả hoạt động trong công tác thu gom rác thải bước đầu đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Thông qua việc thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường cũng là điều kiện để xã cải biến công tác môi trường, bắt đầu từ xây dựng hệ thống hạ tầng để giải quyết triệt để vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn như làm rãnh thoát nước trong khu dân cư; xây dựng nơi xử lý và chứa rác, chất thải, xây dựng các khu chăn nuôi tập trung đúng tiêu chuẩn phù hợp với quy hoạch để dần đưa chăn nuôi ra khỏi khu dân cư; Tăng cường kiểm soát việc sử dụng hóa chất nông nghiệp; đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc trừ sâu, phân bón, thức ăn chăn nuôi; triển khai các biện pháp cụ thể xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn khu vực nông thôn và hoạt động chăn nuôi tập trung.
Tiêu chí số 17 môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một trong những tiêu chí khó, đòi hòi phải có quy hoạch cụ thể và có lộ trình để thực hiện đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn, trong đó vai trò ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường đóng vai trò quan trọng. với sự vào cuộc tích cực của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Xuân Thọ sẽ được triển khai từng bước có hiệu quả đáp ứng yêu cầu của tiêu chí đề ra. Góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội mang tính bền vững, thực hiện thành công mục tiêu về đích xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017.


IMG_20171115_144034.jpg

IMG_20171115_144338.jpg
Nhân dân thôn 6 xã Xuân Thọ làm vệ sinh đường làng ngõ xóm.